Beleidsplan

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING BELEIDSPLAN 2024-2026

 Missie

Doctors for Mozambique helpt talentvolle arme studenten arts te worden, door het collegegeld en/of een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud voor hen te betalen. Op die manier draagt zij bij aan een structurele oplossing voor het schrijnende tekort aan artsen in dit Afrikaanse land.

 

Visie

Doctors for Mozambique kiest er bewust voor om het land structurele hulp te bieden. Dat doet ze door ervoor te zorgen dat er meer jonge talentvolle Mozambikanen opgeleid kunnen worden tot arts, zodat zij zelf hun eigen volk kunnen genezen. Want zoals een Japans spreekwoord zegt: je kunt iemand die honger heeft wel vis geven, maar je kunt hem beter leren vissen.

 

Werkwijze

Doctors for Mozambique selecteert, in nauwe samenwerking met de faculteit en middelbare scholen, studenten, die niet alleen hoge cijfers halen, maar daarnaast ook nog maximaal gemotiveerd zijn om de zevenjarige opleiding tot arts te volgen. Het collegegeld wordt jaarlijks rechtstreeks aan de universiteit overgemaakt. Naast het collegegeld betaalt Doctors for Mozambique een maandelijkse bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studiematerialen.

Om voor een beurs in aanmerking te komen dienen de studenten aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De student moet op de middelbare school hoge cijfers halen;
  • De student moet gemotiveerd zijn om de studie geneeskunde tot een succesvol einde te brengen;
  • De student (of ouders/verzorgers) is zelf niet in staat om de studie te betalen;
  • De student moet jaarlijks een goede voortgang laten zien;
  • De student verplicht zich contractueel om na het afstuderen de helft van het door de stichting betaalde collegegeld terug te betalen, verspreid over een aantal jaren.

 

Selectie en begeleiding

Om de kans tot afstuderen zo groot mogelijk te maken, wordt extra aandacht besteed aan de intake en aanname van potentiële studenten. De kandidaat-studenten worden een weekend lang getest met steun van professionele begeleiders. Op basis van de resultaten wordt al dan niet tot aanname besloten. Een dergelijk selectieweekend geeft, naast inzicht in de intelligentie, ook een beter en completer beeld van de kandidaat omtrent motivatie, doorzettingsvermogen en privéomstandigheden. Tevens wordt de kandidaat-studenten goed uitgelegd wat de stichting van hen verwacht tijdens, maar ook na afronding van de studie.

De begeleiding tijdens de studie bestaat onder andere uit een aantal dagen waar de studenten verplicht bij elkaar komen om te bezien waar ze staan in hun studie, maar ook vooral in hun maatschappelijke ontwikkeling. Daarnaast worden uiteraard de studieresultaten en –voortgang nauw gemonitord.

Er is een vertegenwoordiger, Doctor  Mauane, ter plekke ter ondersteuning van het selectieproces.

 

 

Organisatie

De organisatie van Doctors for Mozambique kan als volgt worden weergegeven:

 

Het Bestuur
Het Bestuur bestaat uit vijf leden met verschillende taakgebieden. De bestuursleden beschikken over complementaire competenties en werken op basis van vrijwilligheid.

Voorzitter                                            Winny Muller

Secretaris                                            Thia de Jong

Penningmeester                                 Perry van Bekhoven

Lid van bestuur (communicatie)      Mariët Jonkhout

Lid van bestuur (activiteiten)           Vacant

 

Vertegenwoordigers -Liasons-

Gitta en Harrie van der Meeren uit Nuenen hebben tot aan 2020 op vrijwillige basis gedurende een aantal perioden van meerdere weken per jaar op de medische faculteit van de universiteit in Beira gewerkt om de vakken microbiologie en dermatologie te geven. Door de band met deze universiteit is Doctors for Mozambique ontstaan.

Gitta en Harrie zijn, namens de stichting, betrokken bij de selectie van studenten en bij de beoordeling van en de rapportage over de voortgang.

 

Apesmo
Met het oog op de gewenste continuïteit van de activiteiten van de stichting is in Beira een ‘dochterorganisatie’ opgericht in maart 2019, genaamd Apesmo (Associação de Apoio a Profissionais e Estudantes de Saúde em Moçambique), vertaald Vereniging voor Professionals en Studenten in de Zorg in Mozambique. Deze vereniging is door de staat erkend. Apesmo helpt bij een aantal uitvoerende taken in Beira. Zij nemen in fases activiteiten van de stichting over om zodoende de continuïteit te waarborgen.

 

Bronnen van inkomsten en besteding van middelen

Doctors for Mozambique ontvangt haar inkomsten van particulieren, bedrijven en organisaties en serviceclubs. De stichting investeert veel tijd in fondsenwerving. De gegenereerde gelden worden aangewend voor collegegeld en bijdrage levensonderhoud van onze studenten.
De kosten voor studie en levensonderhoud bedragen circa € 3.000, — per jaar per student. Voor de totale studieduur van 7 jaar (voorbereidend jaar plus 6 jaar geneeskunde) is dat dus iets meer dan € 21.000, – per student
Naast deze kosten zijn er kosten voor het selectieweekend en de begeleidingsbijeenkomsten.

 

Reserves
Doctors for Mozambique wil beschikken over voldoende middelen opdat een eenmaal gestarte student de gehele studie af kan ronden.

 

Aantal aan te nemen studenten

Groei van het aantal studenten is afhankelijk van de financiële situatie van de stichting.

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden en de liaison ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De Mozambikaanse vertegenwoordigers ter plekke ontvangen een onkostenvergoeding.

Verantwoording

De financiële verantwoording en de vertaling van het beleid vinden plaats via de jaarrekening, die ook integraal via de website openbaar worden gemaakt.

Het bestuur stelt jaarlijks een exploitatiebegroting vast.

 

Vaststelling

Dit beleidsplan wordt jaarlijks geijkt en waar nodig bijgesteld.

Het beleidsplan 2024-2026 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 mei 2024.