Beleidsplan

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING BELEIDSPLAN 2020-2022

Missie

Doctors for Mozambique helpt talentvolle arme studenten arts te worden, door het collegegeld en/of een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud voor hen te betalen. Op die manier draagt zij bij aan een structurele oplossing voor het schrijnende tekort aan artsen in dit Afrikaanse land.

Visie

Doctors for Mozambique kiest er bewust voor om het land structurele hulp te bieden. Dat doet ze door ervoor te zorgen dat er meer jonge talentvolle Mozambikanen opgeleid kunnen worden tot arts, zodat zij zelf hun eigen volk kunnen genezen. Want zoals een Japans spreekwoord zegt: je kunt iemand die honger heeft wel vis geven, maar je kunt hem beter leren vissen.

Werkwijze

Doctors for Mozambique wil, in nauwe samenwerking met de faculteit en middelbare scholen, studenten selecteren die niet alleen hoge cijfers halen, maar daarnaast ook nog maximaal gemotiveerd zijn om de zevenjarige opleiding tot arts te volgen. Het collegegeld wordt jaarlijks rechtstreeks aan de universiteit overgemaakt. Naast het collegegeld betaalt Doctors for Mozambique een maandelijkse bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studiematerialen.

Om voor een beurs in aanmerking te komen dienen de studenten aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De student moet op de middelbare school hoge cijfers halen;
  • De student moet gemotiveerd zijn om de studie geneeskunde tot een succesvol einde te brengen;
  • De student (of ouders/verzorgers) is zelf niet in staat om de studie te betalen;
  • De student verplicht zich contractueel om na het afstuderen de helft van het door de Stichting betaalde collegegeld terug te betalen, verspreid over een aantal jaren.

Selectie en begeleiding

Om de kans tot afstuderen zo groot mogelijk te maken, wordt extra aandacht besteed aan de intake en aanname van potentiële studenten. De kandidaat studenten worden een weekend lang getest met steun van professionele begeleiders. Op basis van de resultaten wordt al dan niet tot aanname besloten. Zo een selectieweekend geeft, naast de intelligentie, een beter en completer beeld van de kandidaat omtrent motivatie, doorzettingsvermogen en privéomstandigheden. Tevens wordt de kandidaat-studenten goed uitgelegd wat de Stichting van hen verwacht tijdens, maar ook na afronding van de studie.

De begeleiding tijdens de studie bestaat onder andere uit een aantal dagen c.q. weekends waar de studenten verplicht bij elkaar komen om te meten waar ze staan in hun studie, maar ook met name in hun maatschappelijke ontwikkeling. Daarnaast worden uiteraard de studieresultaten en –voortgang nauw gemonitord.

Organisatie

De organisatie van Doctors for Mozambique kan als volgt worden weergegeven:

Het Bestuur
Het Bestuur bestaat uit vijf leden met verschillende taakgebieden. De bestuursleden beschikken over complementaire competenties.

Gitta en Harrie van der Meeren, -de liaison-
Gitta en Harrie van der Meeren uit Nuenen werken op vrijwillige basis gedurende een aantal perioden van meerdere weken per jaar op de medische faculteit van de universiteit in Beira om de vakken microbiologie en dermatologie te geven.

Gitta en Harrie zijn, namens de Stichting, ook direct betrokken bij de selectie van studenten en bij de beoordeling van en de rapportage over de voortgang.

Vertegenwoordigers ter plaatse

Er zijn vertegenwoordigers ter plekke ter ondersteuning van Gitta en Harrie als zij in Beira zijn, en om de Stichting te vertegenwoordigen op het moment dat zij niet in Mozambique zijn.

 Apesmo
Met het oog op de gewenste continuïteit van de activiteiten van de stichting is in Beira een ‘dochterorganisatie’ opgericht, genaamd Apesmo (Associação de Apoio a Profissionais e Estudantes de Saúde em Moçambique), vertaald Vereniging voor Professionals en Studenten in de Zorg in Mozambique. Deze vereniging is door de staat erkend. In eerste instantie gaat deze organisatie helpen bij een aantal uitvoerende taken in Beira. De intentie is dat geleidelijk meer activiteiten van de stichting uitgevoerd gaan worden door deze lokale organisatie om zodoende de nodige continuïteit te waarborgen.

Bronnen van inkomsten

Doctors for Mozambique ontvangt haar inkomsten van particulieren, bedrijven en organisaties alsmede van serviceclubs. De Stichting investeert veel tijd in fondsenwerving.

Besteding van middelen aan collegegeld en bijdrage levensonderhoud
De kosten voor studie en levensonderhoud bedragen (omgerekend) circa € 2.000, — per jaar uitgaande van de huidige koers. Voor de totale studieduur van 7 jaar (voorbereidend jaar plus 6 jaar geneeskunde) is dat dus iets meer dan € 14.000, –.
Naast deze kosten zijn er de kosten voor het selectieweekend en de begeleidingsbijeenkomsten.

Reserves
Doctors for Mozambique
wil beschikken over voldoende middelen, toezeggingen en reserves, opdat een eenmaal gestarte student de gehele studie af kan ronden zolang de student blijft voldoen aan onze voorwaarden.

 

Aantal aan te nemen studenten

Groei van het aantal studenten is voor het belangrijkste deel afhankelijk van de financiële situatie van de Stichting. Gedurende de looptijd van dit beleidsplan streeft Doctors for Mozambique ernaar minimaal op het huidig niveau te blijven en, afhankelijk van de financiële positie, meer studenten aan te nemen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden en de liaison ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De Mozambikaanse vertegenwoordigers ter plekke ontvangen een vergoeding.

Verantwoording

De financiële verantwoording en vertaling van beleid vindt plaats via de jaarrekening, die ook integraal via de website openbaar worden gemaakt

Het bestuur stelt telkens voorafgaand aan een boekjaar/kalender jaar een sluitende exploitatiebegroting voor dat betreffende jaar vast.

Vaststelling

Dit beleidsplan wordt jaarlijks geijkt en waar nodig bijgesteld.

Het beleidsplan 2020-2022 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 november 2019.

Beleidsplan DfM 2017-2019

Beleidsplan DfM 2015-2017

Beleidsplan DFM 2017-2019